We gingen op weg naar Pasen.

 

1.   Thema:  Jezus gaat naar Jeruzalem
De schriftlezingen voor de eerste zondag zijn Psalm 118: 24-29 en Mattheüs 21:1-9
Deze eerste zondag staat de intocht in Jeruzalem centraal uit Mattheüs.
Jezus gaat rijdend op een ezel naar Jeruzalem.
Matheüs haalt teksten uit het oude testament aan om ons zo te laten zien dat de schrift in vervulling gaat.
1 ste lijdens zondag
Op schildersezels  ziet u het oude en nieuwe Testament verbonden met een paars doek.
Op de tafel ook het kruis als teken van wat Jezus voor ons gedaan heeft.

2.  Thema: In de Tempel
De schriftlezingen voor de tweede lijdenszondag zijn Jeremia 7: 1-11 en
Mattheüs 21: 10-17
2 de  lijdens zondag
De tempel en het tempelplein is een plaats van ontmoeting, gebed, van aandacht voor elkaar.
Geen plaats van drukke handel.

3.  Thema: Het is niet van jou
Schriftlezing deze derde lijdenszondag is Mattheüs 21: 33-46.
De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen.
3 de lijdens zondag
Een oude dode druivenstronk waar nieuw leven op groeit.
Door Gods trouw gebeuren er wonderlijke dingen.
Klimop staat symbool voor Gods trouw.

4.  Thema: Groot denken
Schriftlezing: Mattheüs 22: 41-46
Op de vierde lijdenszondag is de kleur roze.
Het licht van Pasen komt dichterbij.
4de lijdens zondag
Het verlichte kruis als symbool van Jezus.
De verticale lijn staat voor Zoon van God,
De horizontale lijn staat voor zoon van mensen.

5. Thema: Ik blijf bij jou
Schriftlezingen: Zacharia 13: 1-9 Mattheüs 26: 31-35
5de lijdes zondag
Voor de haan driemaal kraait...

6. Jezus bidt
Schriftlezingen: Jesaja 51:12 - 52:3 en Mattheüs 26: 36-46
De 3 Tulpen in de schikking staan symbool voor de drie dicipelen die door Jezus gevraagd worden met Hem te waken.
6de lijdens zondag
De tulp het symbool voor gebed. Jezus bidt: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan.’ Vandaar de beker.

7. Het gesloten graf op Stille Zaterdag
7  Stille Zaterdag
Tijdens de dienst is de steen ervoor weggerold.

8. Het Licht komt ons tegemoet
Paas feest 2014
We mogen Paasfeest vieren.

De groep "Liturgisch bloemschikken" (zïe ook het menu "activiteiten") bereidt op weg naar Pasen elke zondag een schikking voor, gericht op de lijdenstijd. Hieronder vindt u een uitleg over de schikkingen van 2013.

 

2013 zesde lijdenszondag

Zesde lijdenszondag

Naar  aanleiding van de schriftlezing uit  Mattheüs 21:1-9

Gedragen op een ezel rijdt Jezus Jeruzalem binnen. Niet met  geweld maar ook niet onopgemerkt. De hele stad werd door een beving bewogen. (Verbeeld door de scheur in het hart.) Met al zijn liefde brengt Jezus heel wat in beweging. (De palmtak verwijst naar palmpasen.)

 

 

 

Vijfde lijdenszondag
Een uitbeelding naar aanleiding van schriftlezing  2 Samuël 15: 1-12

Een kus kan verschillende betekenissen hebben. Een kus kan een teken van aanvaarding zijn, een hartelijke begroeting of een afscheidskus. In deze schriftlezing lijkt alles mooi en goed na de kus maar is dat ook zo? Door de gele kleur is de Amaryllis het symbool van verraad. Het lijkt een mooie gele bloem is het dat in werkelijkheid ook?

 

 

 

Vierde lijdenszondag
Aan het hof bij koning David rommelt het.

Zoon Absalom is boos op zijn broer Amnon en laat deze doden. Hierop wil Koning David niets meer met Absalom te maken hebben. Dit gaat zover dat David Absalom wil doden. Dan komt er een wijze vrouw bij David en houdt hem de spiegel voor. David beseft dat hij zich met Absalom moet verzoenen. Maar kan David Absalom ook vergeven? (Witte Tulpen staan symbool voor vergeven.)

In het verhaal van de KND wordt wel duidelijk wat er bedoeld word met datgene wat op de spiegel staat.

 

 

Derde lijdenszondag
Vandaag is de uitbeelding naar aanleiding van schriftlezing  2 Samuël 12 : 16 – 25

David is ondertussen koning. Hij mag de koningsmantel dragen. In het verhaal van vandaag pleegt David overspel. Batseba raakt zwanger.  Om zijn goede naam te redden laat David  Uria doden. Na de rouwtijd neemt David Batseba tot vrouw en lijkt alles keurig te zijn verlopen. Maar….  De Heer laat weten dat David niet goed bezig is geweest. De pas geboren baby zal spoedig sterven. Dan doet David de koningsmantel af en gaat op de knieën. Zeven dagen lang probeert hij God tot ander gedachten te brengen door te vasten en te bidden en op de grond te slapen. (De paarse tulpen staan voor gebed) Hij toont berouw. De baby sterft maar er is een nieuw begin. David staat op. (Dit is uitgebeeld met de kronkelwilg ) Hij troost Batseba en zij krijgen opnieuw een zoon.

 

 

 

Tweede Lijdenszondag

De uitbeelding is naar aanleiding van schriftlezing 1 Samuël 24. Het verhaal waarin Saul achter David aanzit om die te doden. Saul is uitgebeeld met de zwarte bol (kwade geest) en de rode mantel (dit is de koningsmantel). Saul is de gezalfde van de Heer. David wil deze gezalfde koning niet doden maar heeft ondanks alles respect voor hem. Dit is uitgebeeld met de lieveheersbeestjes.

 


 

Eerste Lijdenszondag

Een schikking naar aanleiding van Samuël 1 hoofdstuk 16

Het verhaal waarin God, Samuël eigenlijk tot de orde roept met de woorden: Hoelang blijf je nog treuren over Saul? Blijf niet langer zitten waar je zit maar sta op en ga…. Dit is verbeeld in de oude dode stronk waar toch een stuk nieuw leven uit groeit. Samuel gaat op weg en zalft David en vanaf dat moment werkt de geest van de Heer in op David. Verbeeld in de witte bol. Van Saul was de geest van de Heer geweken en een boze geest joeg Saul angst aan. Dit is verbeeld in de zwarte bol. De witte bol staat iets hoger dan de zwarte bol wat wil zeggen dat het goede zal zegevieren.

 

 

De groep "Liturgisch bloemschikken" (zïe ook het menu "activiteiten") bereidt op weg naar Pasen elke zondag een schikking voor, gericht op de lijdenstijd. Hieronder vindt u een uitleg over deze schikking.

 

Pinksterfeest  

De 7 rode kaarsen staan symbool voor de 7 gaven van de Heilige Geest.
 
De neergaande lijnen =
de uitstorting van de Heilige Geest.
 
De 12 waxinelichtjes staan
voor de 12 discipelen.
Ze staan in een krans omdat ze verbonden zijn in de Heilige Geest.
 
Het rode doek “vloeit”onder de krans door.
Het stopt niet bij de discipelen,
ook wij mogen erin delen.


Paaszondag
Tijdens de Paaswake zaterdagavond is de steen voor de opening van het graf weggerold.

Een open graf, een kronkelwilgentak om het kruis, opkomend graan aan de voet van het kruis:
allemaal tekenen van Nieuw Leven.
Een klimoprank over het graf als symbool van Gods trouw aan ons.
Witte bloeiende bloemen: Het is Feest. Paasfeest.
 

In de vroege ochtend
opstaan
als het licht glinstert
in dauwdroppels,
als vogels
een loflied zingen
en verstilling
tot leven komt
in een tuin.

Gij Levende,
Verleg ons struikelblok
neem de steen weg,
schep levensruimte.
Leid ons op het spoor
van Uw leven,
leer ons de geur van heiligheid
ontdekken
in lentebloemen,
Hemeldauw
voelen op onze huid.
Laat ons zingen
een levenslied,
anders,
vanuit de diepte,
hemelhoog.

 

Palmpasen
Thema: Op weg in dienstbaarheid. Uitgebeeld is de intocht van Jezus in Jeruzalem.

 

In Marcus 11 : 8 staat: En velen spreidden hun mantels uit op de weg,
anderen spreidden takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten.

De liturgische kleur voor Palmpasen is rood voor de intrede
en paars voor het passie gedeelte.
De kleur rood verwijst naar de kleur van het hart, de geest en het bloed.
Hierbij kunnen we denken aan de liefde van de mensen langs de weg,
die met hun mantels en het groen als het ware de rode loper voor Jezus uitleggen.
Violen  zijn het symbool van nederigheid en dienstbaarheid.
De palm is een verwijzing naar de rechtvaardige.

 
Vijfde lijdenszondag

Thema: Loslaten om te leven.

Lezing uit Johannes 12 : 20-33: Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

De graankorrel is het symbool van het zaad dat in de kern vol zit met leven.
Deze kern verwijst ook naar het geestelijke leven dat in ieder mens verborgen ligt.
Als dit geestelijke zaad gezaaid wordt in de aarde en sterft dan zal het veel vrucht dragen.
De buitenkant moet sterven. Het leven durven los te laten en te verliezen zal een mens bij zijn diepste kern brengen en dit nieuwe leven vruchtbaar maken.

Uit handen vallen
je overgeven,
loslaten,
gewild
of ongewild:
je leven verandert.

Gij levend Brood,
schenk ons
in diepe duisternis
vertrouwen
in levenskracht,
om los te laten
wat leven
vanuit een kern
belemmert.
Schenk ons
kracht
om op te staan
als een ander mens,
en vrucht te dragen
op eigen wijze.
 

 

Vierde lijdenszondag

Thema: Delen voor verandering

Het is de vierde zondag in de veertigdagentijd. Je kunt het zien aan de voetstappen op het kleed. We staan vandaag op de vierde voetstap. De kleur roze (in doek en tulpen) wordt vandaag gebruikt. Het licht van Pasen schemert door het paars wat deze veertig dagen periode gebruikt wordt heen.

De lezing voor vandaag gaat over de wonderbare spijziging. Met vijf broden en twee vissen wordt een grote menigte gevoed. Brood staat symbool voor het geestelijke levensbrood dat Jezus rijkelijk uitdeelt en dat ieder mens voedt en de vis is het symbool van Leven.

Met het volgende gedichtje wil ik deze uitleg afsluiten:

Delen,
breken,
uitdelen.
Wonderlijk
hoe weinig
door te delen
verandert
in overvloed,
en velen voedt.
Gij die ons voedt,
schenk ons het inzicht
dat delen
verrijkt
en de woestijn
verandert
in een oase.

Derde lijdenszondag

Thema is:  ruimte maken.
De schriftlezing  die het uitgangspunt vormt is Johannes 2 : 13 – 25 waar verteld wordt dat Jezus de handelaars de tempel uitjaagt.

Hebben of zijn..
Ruimte maken voor verandering en komen tot leven in een ander licht.
Nieuwe levensruimte scheppen, ruimte voor de Ander, voor God.

Onze gedachte was dat we zelf zo nu en dan ook opruiming moeten houden want wat dragen wij allemaal mee en wat is voor ons erg belangrijk?
Tijdens de dienst is er een rugzak geleegd. Een horloge, armband, ketting ( goud en zilver),  beurs, mobiele telefoon, agenda, computerspelletje, het kwam uit de rugzak en werd bij het kruis gelegd.

 

Het volgende lied is een couplet uit het projectlied van Bonnefooi op de melodie van ‘Een land om van te dromen’ uit ‘Geroepen om te zingen’,  nr. 112, Dit is in de dienst gezongen als een stukje uitleg bij de schikking


Ruim maar op de rommel in je leven
En doe weg wat niet meer nodig is
Ruim maar op en durf jezelf te geven
Zodat je huis een plek van welkom is
Mensenkind, wees jij maar niet verlegen
God zet steeds je voeten op de grond
Neemt je mee op onbekende wegen
En Hij legt de woorden in je mond


Tweede lijdenszondag
Thema voor deze tweede zondag in de Veertigdagentijd is : Aanwezig.

Jezus neemt Johannes, Jacobus en Petrus  (verbeeld met de drie paarse tulpen) mee de berg op waar Mozes en Elia aan hen verschijnen.  Mozes,  Elia en Jezus worden verbeeld met de drie witte Hyacinten.  Uit de wolk klinkt Gods stem.  De wolk  (Gipskruid) symboliseert Gods aanwezigheid en verborgenheid.

 Klimmen
om licht te zien,
verblindend,
stralend.
Opgaan in een wolk
van aanwezigheid.
Afdalen naar de aarde,
verlicht,
gesterkt.
Aanwezige,
richt ons te kijken
naar Uw Licht
dat in wolken verhult,
met ons meetrekt.


Eerste Lijdenszondag
Op de eerste lijdenszondag gaan we “Gericht op weg naar Pasen”. Dat op weg gaan is verbeeld in het jute kleed met de zes paarse voetstappen. We komen iedere zondag een stap dichterbij Pasen. Jute en de paarse kleur horen bij de lijdenstijd.

Het kruis blijft deze zes zondagen het vaste symbool. Voor velen het beeld van lijden, zowel het persoonlijk lijden van Jezus als het lijden van ons als mens.

 

Daarnaast is het een verwijzing naar het lijden om ons heen, dichtbij en veraf op onze wereld. In de christelijke traditie is het kruis ook een verwijzing naar het opstaan uit het lijden.

lijdenstijd2


Het thema wat bij de schikking hoort is inkeer. Jezus verblijft veertig dagen in de woestijn. Een tijd van inkeer.  Wij hebben ook allemaal tijd van inkeer nodig. Weg kruipen in je holletje om daarna weer vol goede moed naar buiten te gaan, deel te nemen aan van alles en nog wat. Dit is uitgebeeld in de spiraal vorm. Deze kan naar binnen toe draaien ( weg kruipen, inkeer) En naar buiten draaien: Het is goed ik ben er weer klaar voor.

Met  het volgende gedichtje wil ik het afsluiten:
Stilte zoeken,
komen tot de kern,
leven
van binnenuit,
vanuit je hart.
Een zachte wind
voelen
op je huid,
opstaan
en naar buiten treden. 
Eeuwige,
leer ons de woestijn
in ons leven
te veranderen
in een oase.