Een actieve groep jonge gemeenteleden zorgen voor een grote betrokkenheid van kinderen en tieners in de kerkdiensten van de wijkgemeente Zuid. Hiervoor worden diverse activiteiten ontplooid waardoor de levendigheid van de gemeente toeneemt en het heeft als resultaat dat steeds meer kinderen en tieners zichtbaar zijn in de samenkomsten.

Activiteiten zijn:

Kerk- school- en gezinsdienst:
Grote belangstelling is er voor de Kerk – School en Gezinsdiensten. In samenwerking met een school wordt de dienst voorbereid en ook ouders kunnen hierin een rol spelen.

Participatie bij speciale kerkdiensten:
Bij de bevestiging van ambtsdragers zorgen de kinderen/tieners voor een aandenken, dat met een felicitatie aan de betrokkenen wordt overhandigd. Ook op andere feestdagen spelen kinderen en tieners een belangrijke rol.

 

In dit menu vindt u informatie met betrekking tot de organisatie van de Zuiderkerk. De kerk heeft in haar model de gemeente centraal gesteld en haar organisatiemodel hierop vormgegeven. De verschillende raden hebben de essentiële taken verdeeld om zo de gemeenschapszin te waarborgen.

In het menu aan de bovenzijde kunt u meer lezen over de verschillende raden, maar ook over de commissies die binnen de Zuiderkerk actief zijn.

De organisatie van de wijk en wijkkerkenraad Zuid is als volgt opgezet:

Er zijn zes secties in wijk Zuid.

 • Er zijn zes secties met contactpersonen, die onder leiding staan van een coördinator;
 • De sectiecoördinatoren verdelen hun taken in onderling overleg en de KK;
 • Sectiecoördinatoren nemen minimaal 3x per jaar deel aan de kerkenraadsvergaderingen, t.w. de eerste vergadering, januarivergadering en de slotvergadering;
 • Vergaderingen van de kerkenraad vinden plaats om de zes weken ter voorkoming van overvraging vergadercircuit;
 • Werkgroepen kunnen worden aangewezen voor het uitwerken c.q. voorstellen van activiteiten;
 • Het diaconaat is geïntegreerd in de kerkenraad.

 

In wijk Zuid is een zogenaamde wijkraad werkzaam. Deze raad bestaat uit een kerkrentmeester, een kerkmeester en een penningmeester.

De kerkrentmeester vertegenwoordigt de wijk in het College van Kerkrentmeesters en behartigt zowel de wijkbelangen als de belangen van Drachten-breed. Deze belangen houden in dat de financiële aspecten in de meest brede zin in het oog dienen te worden gehouden, waarbij onderhoud van de gebouwen en personele zaken en de totale financiële staat van de Protestantse Gemeente Drachten een belangrijk onderdeel zijn.

De kerkmeester houdt zich bezig met de uitvoering van en opdrachten geven voor onderhoudswerkzaamheden van de kerkgebouwen in wijk Zuid. Deze gebouwen zijn: de Zuiderkerk met pastorie en de gebouwen aan de Oosterstraat.


De penningmeester houdt toezicht op het wijkbudget.


De volgende personen hebben in de wijk Zuid zitting in de wijkraad:
Kerkrentmeester: dhr. W. Visser
voor contactgegevens klik hier.

Kerkmeester: dhr. H. Zwanenburg
voor contactgegevens klik hier.

Penningmeester: dhr. G. van der Meulen
voor contactgegevens klik hier.


 

De Diaconie geeft met haar dienende karakter inhoud aan één van de doelstellingen van de gemeente.

Doelstelling
De Diaconie wil oog en oor hebben voor mensen en groepen in knelsituaties en de maatschappelijke factoren die deze veroorzaken. Diaconaat is een dienende taak voor de gehele kerk en zij wil de gemeente diaconaal bewust maken en betrekken bij diverse activiteiten.

Activiteiten
Met Pasen een bloemengroet door gemeenteleden en voor die gemeenteleden die niet meer de kerk kunnen bezoeken of om een andere reden extra aandacht verdienen.
Met Kerst een attentie voor:

 • Gemeenteleden die met ziekte te maken hebben
 • Gemeenteleden die een partner/kind hebben verloren
 • Gemeenteleden die om wat voor reden niet meer in de kerk kunnen komen
 • Gemeenteleden die volgens u een beetje extra aandacht in de vorm van een attentie nodig hebben

De Eredienst
Naast het collecteren en de afkondiging voor de dienst helpt de diaken ook met de verzorging van het Heilig avondmaal.

Vergaderingen
De diaconie vergadert 10 keer per jaar en het C.D.D. (zie onder) 4 keer per jaar.

Ondersteuning
Daar waar diaconale hulp nodig is zal op gepaste wijze, financieel, (o.a steuntje in de rug) of door doorverwijzing naar de nodige instanties, hulp worden geboden.

Collectes
De C.D.D. is een overkoepelend orgaan en behartigt de diaconale zaken van de Protestantse Gemeente te Drachten. De opbrengsten van de collectes worden aan de door de C.D.D. geplande doelen afgedragen. Twee keer per jaar is er een vrij te besteden collecte, hiervoor wordt door de diaconie een eigen bestemming gezocht.

Vakanties met aandacht
Het hele jaar door worden er vakantieweken aangeboden voor verschillende doelgroepen. Zo zijn er bij voorbeeld: vakanties voor ouderen met geen tot weinig zorg. Vakanties met zorg, voor mensen met een
lichamelijke beperking. Vakanties voor eenoudergezinnen. Vakanties voor mantelzorgers met een dementerende partner. Wilt u hier meer over weten, ook financieel? Informeer dan bij de diaken zij kunnen u hier meer over vertellen. Voor meer informatie over het vakantieaanbod kijk op www.hetvakantiebureau.nl.

Vraagelkaar
Heeft u een vraag of wilt u iets doen voor een ander gemeentelid? Door lid te worden van Vraagelkaar groep Zuid kunt u veilig en vertrouwd een gemeentelid iets vragen of aanbieden. Als u niet in het bezit bent van een computer is dat geen bezwaar. Uw vraag of aanbod kan ook telefonisch worden geplaatst.

Menorah-Inn
Door de samenwerking van wijk Zuid en wijk Oost is er elke laatste zondag van de maand de Menorah-Inn open van14:30 tot 17:30 uur. Iedereen - jong en oud - is welkom, voor een praatje of een spelletje, in een gezellige sfeer anderen ontmoeten. Er is koffie en thee. De middag wordt afgesloten met soep en broodjes.

ZWO
Na verloop van jaren werd het wenselijk geacht om naast het woord (Zending) ook financieel (Diaconaat) en kennis (Ontwikkelingssamenwerking) de “Zendingsopdracht”  te ondersteunen. In protestantse wijkgemeenten zijn ZWO werkgroepen actief die landelijk verenigd opereren onder de naam “Kerk in Aktie”. De werkgroep ZWO van de wijkgemeente Zuid kunt u bereiken via Maarten Rijken.

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de diaconie, Joukje Jagersma. Zij is te bereiken via maildres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een kerkgemeenschap is een soort familie waarin je mag ervaren dat je er niet alleen voor staat. Je zorgt voor elkaar, leeft met elkaar mee en bidt voor elkaar. Pastoraat komt van ‘pastor’, herder. Jezus is dé goede herder, die voor zijn kudde zorgt en zelfs zijn leven geeft voor zijn schapen. Pastoraat is: zorgen voor elkaar in zijn naam.


De PG Drachten is verdeeld in vier pastorale deelgebieden. De pastorale zorg is in deelgebied Zuid is als volgt georganiseerd:

 • Eerstelijns pastorale zorg: Er zijn in deelgebied Zuid ongeveer 65 contactpersonen die vanuit 6 secties 'eerstelijns' pastorale zorg verlenen. Zij helpen u om contact met de kerk te leggen en te onderhouden. U bent ingedeeld bij één van de contactpersonen. Zij komen een paar keer per jaar bij u langs om u kerkelijke post te overhandigen zoals uitnodigingen of kerkbalans. Ook komen ze graag langs bij vragen over de kerk, bijzondere omstandigheden of 'zomaar'. Zij kunnen u doorverbinden met uw predikant, ouderling of het kerkelijke bureau. In de tehuizen zijn aparte pastorale teams met:
 • Tweedelijns pastorale zorg. Daarnaast verzorgen uw predikant en de bezoekouderlingen de zogenaamde 'tweedelijns' pastorale zorg. U kunt bij hen terecht als u een extra steuntje in de rug nodig hebt of verder wilt doorpraten over vragen rondom geloof en kerk, als er sprake is van ernstige ziekte of overlijden, bij geboorte of doop, etc.

De alleroudsten (85 plussers) worden eens in de paar jaar standaard bezocht door de predikant.

Het verzorgingshuis Rispinge heeft eigen ouderlingen en contactpersonen. Op dit moment is er een vacature geestelijke verzorging en kan een beroep worden gedaan op de predikant van deelgebied Zuid.

Neem gerust contact op met:

Predikant
Ds. Peter Smilde
Mobiel: 06 41931040
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

De leiding over de wijkgemeente berust bij de wijkkerkenraad. De Kerkenraad vergadert eens per zes weken.


De vertegenwoordigers seniorenpastoraat en sectiecoördinatoren wonen drie keer per jaar de vergadering bij, nl. september, januari en juni.

Drie afgevaardigden van de kerkenraad zitten in de Algemene Kerkenraad van geheel Drachten.

Subcategorieën